Sprawozdawczość finansowa – najważniejsze kwestie

Jednostki gospodarcze muszą przedstawić sprawozdanie finansowe na koniec każdego roku, w celu poinformowania o rzeczywistej sytuacji ekonomicznej jednostki. Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych kwestii, które należy wiedzieć w obszarze takim, jaki sprawozdawczość finansowa.

Połączone sprawozdania finansowe i kwestie kredytowe

Aby zrozumieć, gdzie należy zastosować połączenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, należy odnieść się do postanowień międzynarodowych standardów w dziedzinie sprawozdawczości finansowej, pomoże w tym Pwc. Zgodnie z nimi przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozumie się sprawozdanie finansowe prezentowane przez jednostkę dominującą, która z kolei posiada jednostki zależne, tak jakby były one pojedynczym podmiotem. Do połączonych sprawozdań finansowych odwołuje się jednak w przypadku, gdy ten sam inwestor jest właścicielem kilku spółek, dlatego też decyduje się on na przedstawienie jednego pełnego zestawu sprawozdań finansowych.

Noty debetowe lub kredytowe powstające w wyniku operacji gospodarczej są sporządzane z zamiarem dokonania korekt sald wierzyciela lub dłużnika; korekty te muszą być uwzględnione w prezentacji sprawozdania finansowego, aby jednostka mogła odzwierciedlić rzeczywistą sytuację gospodarczą. Kredyty w rachunku bieżącym spełniają definicję zobowiązania, pod warunkiem, że kwota ta została faktycznie wykorzystana przez jednostkę, dlatego też muszą one być wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie zamknięcia rachunków, aby odzwierciedlić rzeczywistą sytuację gospodarczą jednostki. Kredyty w rachunku bieżącym i kwoty na kartach kredytowych nie powinny być wykazywane jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym, dopóki nie zostaną wykorzystane, w którym to przypadku należy ujawnić informacje dotyczące kwot zadłużenia przyznanych przez banki, które są uważane za bardzo przydatne dla różnych użytkowników informacji finansowych jednostki w odniesieniu do podejmowania przyszłych decyzji.

Sprawozdawczość finansowa – kwestie związane z nieruchomościami

Pierwszą rzeczą, którą należy rozważyć w tym przypadku, jest na przykład to, czy dana nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży czy do użytkowania przez jednostkę. Jeśli jednak składnik aktywów jest przeznaczony do sprzedaży, można przyjąć wycenę katastralną pomniejszoną o amortyzację; jeśli jednak składnik aktywów jest użytkowany przez jednostkę gospodarczą, można przyjąć koszt podatkowy ujęty w księgach rachunkowych. Można stwierdzić, że co do zasady wszystkie jednostki muszą przedstawiać swoje sprawozdania finansowe w ujęciu rocznym, o ile jedna z nich w szczególności nie wymaga prezentacji tych sprawozdań przez krótszy okres, jak ma to miejsce w przypadku instytucji finansowych lub zakładów ubezpieczeń.

Comments are closed.