Prawo pracy – kontrola trzeźwości 2023

Istotną zmianą w prawie pracy są zmiany w przepisach dotyczących badania trzeźwości pracowników, które weszły w życie w lutym. Pracodawca dostanie szereg narzędzi, które pozwolą mu samodzielnie sprawdzać trzeźwość swoich pracowników i nakładać na nich nowe sankcje dyscyplinarne. Dowiedz się, jak może wyglądać kontrola trzeźwości w pracy. Co mówi prawo pracy?

Co mówi ustawa o trzeźwośći?

Zgodnie z nią pracodawcy mogą wymagać od pracowników badania na obecność alkoholu. Do przeprowadzania kontroli uprawnione są wyłącznie organy odpowiedzialne za porządek publiczny, takie jak policja. Badanie wykonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe pobierająca próbkę krwi. Niektórzy pracodawcy zdecydowali się na badanie wydychanego powietrza swoich zespołów na zawartość alkoholu, mimo braku bezpośrednich podstaw prawnych do stosowania tej metody do badania trzeźwości pracowników. Administratorzy danych osobowych wskazują, że takie działania podejmowane są na podstawie ich prawnie uzasadnionych interesów. Wiąże to ręce pracodawców, nie zapewniając jednocześnie żadnych praktycznych narzędzi do ograniczenia formalnego postępowania z pijanymi pracownikami.

prawo pracy

Jakie kary określa prawo pracy za nietrzeźwość?

Warto wspomnieć, że stan nietrzeźwości pracownika uzasadniał wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu rażących naruszeń istotnych obowiązków pracowniczych. Tymczasem pracownicy z pozytywnym wynikiem testu nie są uprawnieni do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany z powodu przedłużeń i odmów pracy — odmowy są więc równoznaczne z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami. Niedopuszczenie do pracy, a co za tym idzie brak prawa do wynagrodzenia za okresy pozostawania bez pracy, jest także konsekwencją odmowy poddania się przez pracownika kontroli uprawnionego organu. Tym razem nie będzie to czas na usprawiedliwione nieobecności.

Comments are closed.